Kým sa zapojíte do diskusie v našom fóre, mohlo by pre vás byť užitočné heslovité zhrnutie toho, čo považujeme za nedostatky systému stojaceho na politikoch a stranách, ako aj zhrnutie navrhovaných riešení. Všetky nižšie uvedené body sa nachádzajú v príslušných textoch. Odporúčame každému zoznámiť sa s celým znením, no ponúkame aj túto skrátenú verziu.

Zhrnutie nedostatkov nášho politického systému:

 1. Neštandardné politické strany – ide zväčša o strany jedného človeka,
 2. Do NR SR sa dá dostať len a len cez kandidátku politickej strany, čo de facto anuluje zákonom deklarovanú rovnosť príležitostí,
 3. Nerovnaké podmienky kandidatúry pre členov politickej strany a nezávislých kandidátov,
 4. Nízke volebné kvóra v porovnaní s kvórom v referende zjavne zvýhodňujú stranícku mašinériu takto zdeformovanej zastupiteľskej demokracie pred priamou formou demokracie,
 5. Politické strany sú financované zo štátneho rozpočtu,
 6. Poslanci sa reálne zodpovedajú len strane, ktorá ich do parlamentu dostala,
 7. Ovplyvňovanie hlasovania poslancov NR SR stranami a poslaneckými klubmi,
 8. Systém prezentácie v národnej rade, ktorý poslanci NR SR zneužívajú „neprezentovaním sa“, aj keď sú prítomní na rokovaní schôdze národnej rady a možnosť pri hlasovaní vyjadriť sa „zdržaním sa hlasovania“,
 9. Obsadzovanie postov podľa príslušnosti k strane,
 10. Multiobsadzovanie postov jednou a tou istou osobou.

Zhrnutie možných riešení nedostatkov tohto systému:

 1. Vypustenie kandidátnych listín politických strán zo zákona č. 180/2014 Z. z. a zavedenie kandidátov ako osôb, ktoré sa uchádzajú o velenú pozíciu, pre všetky typy, resp. druhy volieb,
 2. Zníženie počtu poslancov NR SR zo súčasných 150 na 100 poslancov alebo aj menej,
 3. Zrušiť systém jediného volebného obvodu pre voľby poslancov do národnej rady, ktorým je v súčasnosti celé územie Slovenskej republiky a zavedenie volebných obvodov podľa územnosprávneho členenia Slovenska,
 4. Vypustenie kreovania poslaneckých klubov podľa príslušnosti k politickým stranám zo zákona č. 350/1996 Z. z.,
 5. Zavedenie kvóra pre všetky voľby obdobne, ako je tomu pri referende alebo sprísnenie súčasných kvór. Ak by niektorý kandidát kvórum nedosiahol, znamenalo by to, že podpora kandidáta je nedostatočná a nie je zvolený.
 6. Voľba predsedu parlamentu a predsedu vlády poslancami spomedzi zvolených poslancov NR SR, keďže politická príslušnosť by bola minulosťou,
 7. Zostavenie vlády novozvoleným predsedom vlády, pričom by sa táto vládu musela uchádzať o dôveru parlamentu (vlastne tak, ako je tomu v súčasnosti). Až takto kreovanú vládu by potom vymenoval/a prezident/ka,
 8. Do Čl. 4 pravidiel hlasovania zaviesť povinnosť, aby sa poslanci prezentovali vždy, keď budú prítomní v rokovacej sále. Zviesť tiež povinnosť byť v rokovacej sále, ak sú prezentovaní v budove parlamentu. Neospravedlnená neprítomnosť pri hlasovaniach, resp. v čase rokovania schôdze národnej rady by sa mala brať ako neospravedlnená neprítomnosť v práci bez nároku na odmenu. A ďalej, z § 39 ods. 5 zákona č. 350/1996 Z. z. by sa mala pri hlasovaní podľa mien vypustiť možnosť, aby pri hlasovaní poslanec mohol vysloviť „zdržiavam sa hlasovania“,
 9. Zavedenie zásady jedna osoba na jedno volené miesto,
 10. Zavedenie a následné dôsledné dodržiavanie zákonnej požiadavky na odbornosť,
 11. Vyňatie dotovania politických strán zo štátneho rozpočtu zo zákona č. 85/2005 Z. z. a dôsledné dodržiavanie čl. 29 ods. 4 Ústavy SR o oddelení politických strán a politických hnutí, ako aj spolkov, spoločností a združení od štátu,
 12. Zorganizovanie petície za vypísanie referenda o uvedených otázkach,
 13. Referendum o uvedených otázkach,
 14. V prípade platnosti a úspešnosti referenda o uvedených otázkach prijatie zákona o výsledkoch referenda v NR SR.

Pokračujte do Fóra

Facebookinstagram